De nieuwe DUMAVA-regeling van de Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft op 3 oktober 2022 een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen, de zogenaamde DUMAVA-regeling. DUMAVA staat voor duurzaam maatschappelijk vastgoed. De DUMAVA is de eerste subsidieregeling waar eigenaren van uiteenlopend maatschappelijk vastgoed aanspraak op kunnen maken. Met deze regeling wil het Rijk stimuleren dat eigenaren van maatschappelijk vastgoed stappen zetten in de verduurzamingsopgave. De regeling loopt tot en met 31 december 2023. Wilt u meer over deze regeling weten? Lees dan verder.

Commercieel en maatschappelijk vastgoed

Vastgoed is in hoofdlijnen in te delen in twee categorieën, te noemen commercieel en niet-commercieel vastgoed. Onder het niet-commerciële vastgoed valt onder andere het maatschappelijk vastgoed. Dit maatschappelijk vastgoed vormt het grootste gedeelte van de gemeentelijke vastgoedportefeuilles. Hierbij valt te denken aan scholen, monumenten, bibliotheken, buurthuizen en overheidsgebouwen. Kenmerkend aan dit vastgoed is de publieke functie.

Het terugdringen van de CO2 uitstoot

Belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord uit 2019 is het terugdringen van CO2 uitstoot. De eerste doelstelling moet gerealiseerd worden in 2030. Dan moet een reductie aangetoond worden van 55% ten opzichte van 1990. Een ander belangrijk ijkpunt is in 2050. In dat jaar zal een reductie van maar liefst 95% bereikt moeten worden. Het is een arbeids- en kapitaalintensieve klus om dit voor elkaar te krijgen.

DUMAVA-subsidieregeling

Gezien de duurzaamheidopgave met betrekking tot bestaand maatschappelijk vastgoed en de investeringen die hiermee gepaard gaan heeft het Rijk besloten om de zogenaamde DUMAVA-subsidieregeling in het leven te roepen. Het belangrijkste doel van deze subsidieregeling is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in het verduurzamen van hun gebouwen. Daarnaast komt de regeling de eigenaren een stukje tegemoet in de kosten die gemaakt moeten worden om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen die in het klimaatakkoord zijn vastgelegd.

Wanneer komt u in aanmerking?

Als eigenaar van maatschappelijk vastgoed kunt u gebruik maken van deze subsidieregeling. Dit kan bijvoorbeeld al bij het op laten stellen en registreren van een definitief energielabel op basis van de NTA 8800, het laten aanleggen van een groen dak of het plaatsen van HR-glas. Om duidelijkheid te scheppen welke maatregelen wel en niet in aanmerking komen, heeft het Rijk een maatregelenlijst opgesteld. In deze lijst is op hoofdlijnen onderscheid gemaakt in twaalf hoofdonderwerpen met daarbij diverse maatregelen waarvoor de subsidie aangevraagd kan worden, mits wordt voldaan aan de voorwaarden.

Om in aanmerking te komen voor subsidie is een minimale investering van 16.666 euro vereist. Daarnaast is de aanvrager verplicht om een energieadvies op te laten stellen (of deze is al opgesteld en is niet ouder dan 36 maanden) door een energieadviseur waarin beschreven staat welke verduurzamingsmaatregelen toegepast kunnen worden bij het desbetreffende maatschappelijke vastgoed. De rijksmonumenten vormen hierop een uitzondering, hiervoor is namelijk een duurzaam monumentenadvies benodigd. Daarnaast zijn er nog een aantal eisen per aanvraag waaraan voldaan moet worden. Na het indienen van de aanvraag wordt binnen dertien weken het besluit teruggekoppeld. De subsidie bedraagt 30% van de ingediende projectkosten.

Aanvragen van de subsidie

Als u gebruik wilt maken van deze DUMAVA subsidieregeling is het van belang om op tijd stappen te ondernemen. Voor de regeling is namelijk een maximaal bedrag beschikbaar gesteld van 150 miljoen euro. Dit lijkt veel, maar wanneer er met succes een beroep gedaan wordt op deze regeling kan het bedrag aan subsidie oplopen tot maar liefst 2,5 miljoen euro per aanvraag.

Op het moment van schrijven betreft het totaal van aangevraagde subsidies al meer dan 150 miljoen euro. Uiteraard is het afwachten of de goedgekeurde aanvragen tezamen het volledige subsidiebedrag bedragen. Mocht u de boot missen, in 2024 zal de DUMAVA-subsidieregeling een vervolg krijgen. Er wordt momenteel ook gekeken om deze datum naar voren te halen. Vooralsnog is het nog niet bekend wat dan het beschikbare budget en de voorwaarden gaan zijn.

Wilt u weten hoe u als gemeente ook in aanmerking kunt komen voor deze subsidieregeling, heeft u een vraag met betrekking tot duurzaamheid of een andere vraag met betrekking tot onze expertise? Onze medewerkers kijken graag met u mee wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen. Neem dan contact met ons op door te bellen naar 088 – 00 66 100 of te mailen naar info@metafoorvastgoed.nl. Of dien uw vraag direct in, via onze adviesdesk.

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl