De 5 belangrijkste redenen voor gemeenten voor een snippergroenproject

“De aanpak zorgt voor rechtsgelijkheid en duidelijkheid”

Op maandag 27 januari heeft de Volkskrant een artikel geplaatst over het snippergroenproject dat wordt uitgevoerd in de gemeente Deventer. Dit artikel heeft een negatieve lading, met name vanwege de wijze waarop er uitleg gegeven wordt over hoe gemeenten het oneigenlijk grondgebruik aanpakken. In het artikel wordt onder andere Metafoor genoemd als adviesbureau dat gemeenten ondersteunt bij de uitvoering van dergelijke snippergroenprojecten. In tegenstelling tot hetgeen de Volkskrant schrijft, merken wij bij de uitvoering van dergelijke projecten dat het merendeel van de inwoners positief tegenover de aanpak van oneigenlijk grondgebruik staat. We vinden het daarom belangrijk om een toelichting te geven op de aanpak van snippergroen vanuit het gemeentelijke perspectief.

Het belangrijkste bij de uitvoering van een dergelijk project is en blijft de wijze waarop met de bewoners gecommuniceerd wordt. Om die reden werken wij met een duidelijk plan van aanpak, waarin tevens een communicatieplan is opgenomen. Wij zorgen ervoor dat bewoners goed ingelicht zijn, bij ons terecht kunnen voor vragen en alle onduidelijkheden worden weggenomen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat ze zich gehoord voelen en denken wij altijd met hen mee.

Ondanks de zorgvuldige wijze waarop het project door of namens de gemeente wordt uitgevoerd, leiden dergelijke projecten soms tot discussie. Niemand geeft immers graag zomaar ‘gratis’ verkregen grond terug. Het verhaal van die ene boze burger is ook veel ‘leuker’ om over te schrijven, dan de positieve en noodzakelijke aspecten van een dergelijk project. Omdat wij het belangrijk vinden dat juist deze aspecten uitgelicht worden, hebben wij hieronder de 5 belangrijkste redenen opgenomen voor de aanpak van oneigenlijk grondgebruik.

Gelijkheidsbeginsel

Bij de uitvoering van een snippergroenproject dient het creëren van duidelijkheid en een gelijke behandeling voorop te staan. 5 tot 10% van de burgers uit een gemiddelde gemeente heeft grond in gebruik. Het gegeven dat de ene inwoner moet betalen voor het gebruik of de koop van gemeentegrond, terwijl de andere inwoner de grond zonder toestemming gebruikt valt niet te rechtvaardigen. Het is van belang om juist voor de 90% van de burgers die géén grond in gebruik heeft, gelijkheid te creëren.

Wettelijke verplichting

Wat door sommigen over het hoofd wordt gezien, is dat het aanpakken van oneigenlijk grondgebruik een wettelijke verplichting is van de gemeente. Volgens artikel 160 lid 3 van de Gemeentewet is het college van Burgemeester en Wethouders verplicht om er alles aan te doen om het verlies van recht of bezit door verjaring te voorkomen. Dit houdt dus in dat de gemeente wel móét optreden tegen het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond.

Duidelijke eigendomssituatie

Door het oneigenlijk gebruik aan te pakken, wordt structuur aangebracht in onduidelijke eigendomssituaties. Door het verkopen, verhuren, of terugnemen van groenstroken, dan wel door het registreren van rechtens verkregen eigendom door verjaring, wordt de eigendomssituatie binnen gemeenten op orde gebracht. Iedere grondeigenaar, zowel de inwoner als de gemeente, is gebaat bij duidelijkheid over de eigendomsgrenzen.

Versoepeling bij ruimtelijke ontwikkelingen

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitoefening van haar publieke taken. Hieronder is mede begrepen het beheren van de openbare ruimte, zorgen voor een adequate infrastructuur, het faciliteren van de aanleg van nutsvoorzieningen ect. Door de ingebruikname van gemeentegrond kan de gemeente niet altijd over haar grond beschikken, hierdoor kunnen werkzaamheden soms niet uitgevoerd worden of is er veel vertraging. Door (tijdig) op te treden tegen oneigenlijk grondgebruik, kan de gemeente voorkomen dat haar grond in de toekomst niet meer gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld infrastructurele voorzieningen, zoals een wegverbreding, de aanleg van een rotonde of groenstructuur.

Kabels en leidingen

Met de toenemende technologische ontwikkelingen komen er steeds meer kabels en leidingen in de grond te liggen. Nutsbedrijven leggen deze voorzieningen bij voorkeur aan in openbaar gebied, zodat deze bereikbaar zijn voor onderhoud en bij calamiteiten. Het komt veelvuldig voor dat de berm waarin de voorzieningen zijn aangelegd, door de aangrenzende bewoner wordt betrokken bij de tuin. Dit kan ertoe leiden dat de kabels en leidingen niet langer bereikbaar zijn. Daarnaast neemt de kans op schade en calamiteiten toe. Als het gebruik van de grond leidt tot schade aan de voorzieningen kan dit, zeker als het gaat om gasleidingen, ernstige gevolgen hebben.

Bent u benieuwd naar onze aanpak op het gebied van snippergroen? Lees hier meer.

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Loraine van Huenestein

Loraine van Huenestein

Loraine is onze Corporate Recruiter. Heeft u vragen over consultancy of een vacature? Neem dan contact op met Loraine. U kunt haar bellen op +31 6 51 26 94 98 of een e-mail sturen naar loraine.van.huenestein@metafoor.nl. Loraine staat klaar om u te helpen.

Bekijk alle artikelen van deze adviseur

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl