Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Metafoor Vastgoed

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Metafoor: Metafoor Vastgoed B.V.
 2. Opdrachtgever: de partij die de opdracht
 3. Partijen: Metafoor en de opdrachtgever.
 4. Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3: Opdracht

 1. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door Metafoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Metafoor slechts worden vertegenwoordigd door een van haar directeuren.
 2. Metafoor bepaalt de wijze, waarop en door wie de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch houdt zoveel mogelijk rekening met de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen.

 

Artikel 4: Geheimhouding

 1. Metafoor is verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Behoudens toestemming van de opdrachtgever is Metafoor niet gerechtigd de informatie, die aan haar door de opdrachtgever is verstrekt aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze informatie werd verkregen.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metafoor is het de opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Metafoor, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, openbaar te maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de inhoud van de hiervoor bedoelde stukken kennis kunnen nemen.
 4. Metafoor zal haar verplichtingen op grond van dit artikel evenzo aan door haar ingeschakelde derden opleggen.

 

Artikel 5: Intellectuele eigendom

 1. Metafoor behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkeld in het kader van de opdracht van de opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen (model)-contracten en andere geestesproducten van Metafoor, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld, in dat geval na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van Metafoor. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6: Betaling en kosten

 1. Betaling van declaraties van Metafoor dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum, zonder aftrek, korting of schuldverrekening.
 2. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van Metafoor gestelde bank- of girorekeningen dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
 4. Metafoor is alsdan gerechtigd de opdrachtgever vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de geldende wettelijke rente, vermeerderd met 2%, in rekening te brengen. Daarbij wordt een gedeelte van een maand als gehele maand aangemerkt.
 5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever aan Metafoor verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten van buitengerechtelijk incasso bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €125,– exclusief De betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en eerst daarna in mindering op de verschuldigde declaratiebedragen, waarbij telkens in de eerste plaats met de oudste declaratie wordt verrekend.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Metafoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag van de verstrekte opdracht en tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Metafoor aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 2. De in het eerste lid van dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de directeuren van Metafoor en/of van haar leidinggevende ondergeschikten.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Metafoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Metafoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 4. Metafoor is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 8: Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het declaratiebedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever reclameert dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Metafoor te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid van dit artikel bedoelt schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Metafoor de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet verder uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door de opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 

Artikel 9: Overname personeel

Geen van partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personen die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij. Bij overtreding van deze afspraak is de partij die de overtreding begaat jegens de partij waar de betrokken persoon werkzaam is een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €25.000,- (vijfentwintig duizend euro) per Medewerker, onverminderd het recht van Aanbieder om een andere redelijke vergoeding vast te stellen.

Algemene Voorwaarden

Download hier onze Algemene Voorwaarden.

Neem contact op

Metafoor adviseert u graag!

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl